A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про ліцей

Дата: 07.12.2020 11:29
Кількість переглядів: 17

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про ліцей – воно триватиме до 15 грудня 2020 року.

Документ передбачає, що ліцей є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування та відповідно до рішення його засновника може забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Засновниками ліцею можуть бути орган державної влади, відповідна місцева рада, фізична та/або юридична особа. Залежно від засновника ліцей може бути державним, комунальним, приватним або корпоративним. Ліцей може бути опорним, а також мати у своєму складі філії.

Положення про ліцей передбачає, що зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних ліцеїв відбуватиметься на конкурсних засадах. Зарахування дітей до державного, комунального ліцею (до 5-9 класів) здійснюватиметься на конкурсних засадах за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищуватиме загальну кількість вільних місць у класах.

Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних ліцеїв (до 9-11 (12) класів) проводитиметься без конкурсу, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищуватиме загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

Освітній процес в ліцеї організовуватиметься у:

 • класах (групах);
 • міжкласних (проєктних) групах учнів;
 • навчальних кабінетах (з навчальних предметів (інтегрованих курсів) однієї або різних освітніх галузей).

Ліцей зможе створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У складі ліцею передбачається можливість створювати тимчасові науково-дослідницькі класи та/або міжкласні (проєктні) групи учнів. Також для підготовки до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах можуть створюватися тимчасові групи учнів.

Ліцей також зможе мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи (крім структурних підрозділів, що забезпечують здобуття дошкільної або початкової освіти), зокрема позашкільний підрозділ, пансіон тощо.

Керівництво ліцеєм здійснюватиме його директор, колегіальним органом управління ліцею буде педагогічна рада. Відповідно до рішення засновника, у ліцеї можуть утворюватися та діяти органи самоврядування працівників ліцею, органи учнівського самоврядування, органи батьківського самоврядування, піклувальна рада. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею будуть загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. 


Положення про ліцей

 1. Це Положення визначає основні засади діяльності ліцеїв.
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у законах України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту”.
 3. Ліцей є закладом загальної середньої освіти – юридичною особою, що забезпечує відповідно до державних стандартів здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування та відповідно до рішення його засновника може забезпечувати здобуття базової середньої освіти.
 4. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими законодавчими та підзаконними актами, рішеннями (розпорядженнями) засновника або уповноваженого ним органу (посадової особи), цим Положенням та власними установчими документами.
 5. Засновниками ліцею можуть бути орган державної влади, відповідна місцева рада, фізична та/або юридична особа. Залежно від засновника ліцей може бути державним, комунальним, приватним або корпоративним. Ліцей може мати статус опорного, що присвоюється йому у порядку визначеному законодавством.

Права та обов’язки засновника (засновників) ліцею визначаються Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та іншими актами законодавства.

Засновник (засновники) приймає(ють) рішення про утворення ліцею та затверджує(ють) його статут, а також у випадках, визначених законом, укладають засновницький договір (далі – установчі документи).

Установчі документи ліцею затверджуються (укладаються) відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”, цього Положення про ліцей, інших актів законодавства, а також можуть містити положення з питань, що не врегульовані законодавством, у тому числі щодо особливостей утворення і діяльності ліцеїв.

 1. Завданнями ліцею є:
 • організація освітнього процесу, що ґрунтується на цінностях та принципах, визначених законами України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту”;
 • створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;
 • виявлення та розвиток здібностей та обдарувань учнів, їхніх індивідуальних здібностей, досягнення ними результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, що визначені відповідними державними стандартами та необхідні для подальшого здобуття освіти;
 • організація вивчення профільних предметів, розроблення та впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу;
 • інші завдання, визначені законодавством та його установчими документами.
 1. Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних ліцеїв відбувається на конкурсних засадах.

Зарахування дітей до державного, комунального ліцею (до 5-9 класів) здійснюється на конкурсних засадах за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних ліцеїв (до 9-11 (12) класів) може проводитися без конкурсу, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних ліцеїв затверджується МОН. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до приватних і корпоративних ліцеїв визначається засновником (засновниками).

 1. Освітній процес у ліцеї організовується відповідно до законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм), схваленої(их) педагогічною радою та затвердженої(их) керівником ліцею.

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею у межах часу, передбаченого його освітньою програмою (освітніми програмами), відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

Права та обов’язки учасників освітнього процесу у ліцеї визначаються законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами та можуть мати також інші права та нести обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

 1. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів ліцею є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація

Оцінювання досягнень учнів здійснюють педагогічні працівники ліцею за шкалою оцінювання результатів, визначеною ліцеєм або за системою оцінювання, визначеною МОН.

 1. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів ліцею, які завершили здобуття базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Кожен учень ліцею має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених МОН, крім випадків, визначених законодавством.
 2. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів ліцею здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається щороку у разі переведення учнів на наступний рік навчання у порядку, визначеному МОН.
 3. Для досягнення учнями результатів навчання та компетентностей згідно з вимогами державних стандартів у складі ліцею у порядку, визначеному законодавством та його установчими документами створюються:
 • класи (групи);
 • міжкласні (проєктні) групи учнів;
 • навчальні кабінети (з навчальних предметів (інтегрованих курсів) однієї або різних освітніх галузей).

Ліцей може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У складі ліцею можуть створюватися тимчасові (від одного семестру (триместру) науково-дослідницькі класи та/або міжкласні (проєктні) групи учнів з метою організації профільного навчання. Для підготовки до участі в заходах змагального характеру (конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо) можуть створюватися тимчасові групи учнів.

Кількість учнів в одній  групі має становити не менше восьми осіб.

 1. До учнів ліцею можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення, що визначаються установчими документами ліцею та/або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується його педагогічною радою.

Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада ліцею.

 1. Ліцей може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи (крім структурних підрозділів, що забезпечують здобуття дошкільної або початкової освіти):
 • позашкільний підрозділ;
 • пансіон;
 • центр практичної психології;
 • кафедри з окремих освітніх галузей, навчальних предметів (інтегрованих курсів);
 • лабораторії;
 • підрозділи з питань інноваційної діяльності та інші внутрішні структурні підрозділи.

Ліцей може мати у своєму складі територіально відокремлені структурні підрозділи – філії.

Структурні підрозділи діють відповідно до установчих документів ліцею та на підставі відповідних положень, затверджених його керівником відповідно до законодавства. Положення про філію ліцею розробляється та затверджується його керівником відповідно до Типового положення про філію закладу освіти, затвердженого МОН.

Учні проживають, утримуються у пансіоні ліцею та забезпечуються харчуванням у порядку, визначеному законодавством.

 1. Керівництво ліцеєм здійснює його директор, повноваження якого визначаються законодавством і установчими документами ліцею.

Директор ліцею має виконувати обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами ліцею, колективним договором, його строковим трудовим договором та посадовою інструкцією.

Директор ліцею призначається на посаду та звільняється із займаної посади у порядку, визначеному Законом України «Про повну загальну середню освіту» та установчими документами ліцею.

 1. Колегіальним органом управління ліцею є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України “Про повну загальну середню освіту” і установчими документами ліцею.
 2. У ліцеї відповідно до рішення засновника може утворюватися та діяти органи самоврядування працівників ліцею, органи учнівського самоврядування органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу та піклувальна рада, повноваження, засади формування та діяльності яких визначаються законодавством та установчими документами ліцею.
 3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності) у порядку визначеному та установчими документами ліцею.
 4. Фінансово-господарська діяльність ліцею провадиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів.

Ліцей, заснований на державній або комунальній формі власності, має статус бюджетної установи і фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів в установленому законодавством порядку та інших джерел (грантів, благодійної допомоги тощо), не заборонених законодавством.

 1. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів його засновника.
 2. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, службові жилі приміщення, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші цінності. Майно ліцею належить йому на правах, визначених законодавством.
 3. Вимоги до матеріально-технічної бази ліцею визначаються відповідними будівельними нормами, державними стандартами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.
 4. Ліцей здійснює міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти відповідно до Закону України “Про освіту” та має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами в установленому законодавством порядку. Учні та педагогічні працівники ліцею можуть брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну.

 


Зауваження та пропозиції до проєкту Положення про ліцей у вигляді порівняльної таблиці просимо надсилати до 15 грудня 2020 року на e-mail: v_bozhinskiy@mon.gov.ua (Божинський Володимир, керівник експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення директорату шкільної освіти).

Нагадуємо, триває громадське обговорення нової редакції Положення про спеціальну школу, яке затверджено постановою КМУ від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр».


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень